เอวาฟาร์ม 888 จำหน่ายต้นไม้ต่างประเทศจากออสเตรเลีย แอฟริกา ชิลี มาดากัสการ์ บราซิล เช่น ซิลเวอร์โอ๊ค เกรวิลเลียโรบัสต้า โกลเด้นโอ๊ค เบาบับ บอทท่อนทรี ทีทรีออย องุ่นบราซิล

เอวาฟาร์ม 888

“เรามุ่งมั่นเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่า”

กว่า 20 ปี ในธุรกิจพันธุ์ไม้ เอวาฟาร์ม888 จำหน่ายกล้าพันธ์ไม้และไม้ขุดล้อมมูลค้าสูงกว่าล้านต้น เอวาฟาร์ม888 ฟาร์มต้นแบบการลงทุนปลูกป่า ด้วยพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าสูงร้วมกับการจัดการ อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เอวาฟาร์ม 888
ปลูกต้น Silverwave Ava1 ไปแล้วกว่า

0 ต้น

สินค้าและบริการ

เอวาฟาร์ม888 มีสินค้าและการให้บริการแบบครบวงจร

สินค้า

บริการ

ที่ปรึกษา

โครงการ

เกรวิเลีย โรบัสต้า (GREVILLEA ROBUSTA) สายพันธุ์

ซิลเวอร์เวฟ เอวา1

Silver wave ava1

เกรวิเลีย โรบัสต้า (Grevillea robusta) สายพันธุ์ ซิลเวอร์เวฟ เอวา1 ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากพันธุ์ต้นกำเนิดจากออสเตรเลีย เราคัดลือกต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรงคงลักษณะพันธุ์ดั้งเดิม มีความคงทนต่อโรค แมลง รวมถึงสภาพอากาศในประเทศไทยขยายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จากหลายรุ่น จนได้สายพันธุ์ทีี่ดีมีความคงตัว ทนทานต่อสภาพอากาศ เติบโตได้ดี

พันธุ์ไม้ต่างประเทศ

ซิลเวอร์โอ๊ค Silver Oak

ต้นไม้ต่างประเทศประโยชน์มากมาย ทันสมัย สวยงาม คายออกซิเจนสูง แปลงปลูกซิลเวอร์โอ๊ค ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงมาก ปลูกเป็นไม้ขุดล้อมเพื่อจำหน่ายได้ตั้งแต่ปีที่ 2 ต้นซิลเวอร์โอ๊คอายุ 3-5 ปี สามารถใช้ปรับภูมิทัศน์ได้ ไร่ซิลเวอร์โอ๊คสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้ ซิลเวอร์โอ๊คนั้นสามารถดูดซับคาร์บอนได้มากกว่าต้นสักถึง 12 เท่า

ป่าซิลเวอร์โอ๊ค
ต้นกล้าซิลเวอร์โอ๊ค