รู้จักธนาคารต้นไม้
ให้ผลตอบแทนที่ดีตั้งแต่ปีที่2
ต้นไม้ฟอกอากาศ
ดูดซับคาร์บอน ได้คาร์บอนเครดิต
เพิ่มมูลค่าที่ดิน
ปลูกต้นไม้บนที่ดินช่วยเพิ่มมูลค่า และได้ช่วยจัดการภาษีที่ดิน
ความต้องการไม้ในตลาดโลก
อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ป่าไม้กำลังจะหมดไป